ผลงาน

คณะบัญชี ขอเชิญร่วมอบรม หลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง ทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี CPD การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี (CPD) เรื่อง ?TFRS for SMEs สู่การปฏิบัติทางบัญชีที่ถูกต้อง?